Eidase eidesme tzie egirises tzie efies. Akardi korasida me to konto jean kai ta makria mavra mallia...GT?