Κκαμ ττου μαη χαουσ κλιν δε γουιντοουσ δε φλορ

Come to my house clean the windows the floor